Petrolífer

Enginyeria instal·ladora i reparadora petrolífera categoria III

Reparació de dipòsits d’hidrocarburs i transformació de tancs de simple paret a doble paret

  • Proves d’estanqueïtat en dipòsits i canonades
  • Neteja i desgasificació de dipòsits
  • Mesurament d’espessors
  • Revestiment de dipòsits
  • Inertització de dipòsits
  • Transformació de tancs de simple paret a doble paret