Petrolífer

Enginyeria instal·ladora i reparadora petrolífera categoria III

Enginyeria

Des del departament d’enginyeria, es desenvolupen les millors solucions per a les instal·lacions petrolíferes que es troben reglamentades en les instruccions tècniques complementàries que es detallen a continuació:

 • ITC LA MEVA IP04 “Instal·lacions per a subministrament a vehicles (vehicles per a consumo propi, Unitats de Subministrament i Benzineres per a venda)”.
 • ITC LA MEVA IP03 “Instal·lacions d’emmagatzematge per al seu consum en la pròpia instal·lació”.
 • ITC LA MEVA IP02 “Parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers”
 • ITC LA MEVA IP02 “Instal·lacions portuàries”.

Es realitzen:

 • Direccions d’obra que impliquen una coordinació general de la totalitat de les obres “claus en mà”.
 • Consultoria tècnica i legal de tot tipus d’instal·lacions petrolíferes.
 • Direccions d’obra facultatives de les instal·lacions.
 • Disseny i Plànols definitius “as built” en 3D
 • Legalitzacions i Tramitacions de permisos davant organismes oficials
 • Homologació d’equips i desenvolupament de nous productes relacionats amb el sector.
 • Estudis, Plànols i Coordinació de seguretat i salut en Projecte i fase d’execució d’obra.