Investigació i descontaminació de sòls i aigües subterrànies

Sòls

Oferim totes les fases per a la recuperació d’un emplaçament contaminat:

 • Estudis de caracterització de la contaminació del sòl i aigües subterrànies
  • Fase d’investigació preliminar
  • Fase d’investigació detallada
 • Comparació dels resultats amb els estàndards recollits en el RD 9/2005
 • Realització d’Assajos de buit (proves d’eficiència) als captadors de vapors
 • Anàlisi de riscos per a la salut humana i els ecosistemes
 • Redacció del projecte de recuperació
 • Implantació del sistema de remediació per a reducció del risc fins als límits acceptables per a la salut humana i els ecosistemes
 • Monitoreo i control de la contaminació

Aigües subterrànies

Es dóna resposta als requeriments de la “Agència Catalana de l’Aigua” ACA en les facetes de contaminació i protecció de les aigües subterrànies i superficials seguint les recomanacions tècniques publicades per aquest organisme.

 • Estudis hidrogeològics de base
 • Implantació de sistemes de control del mitjà subterrània.
 • Proves d’eficiència dels dispositius de control de l’aigua subterrània
 • Estudis de contaminació d’aqüífers
 • Descontaminació d’aqüífers
 • Monitoreo i control de la contaminació

En la resta de comunitats autònomes es segueixen les directrius de les administracions competents; Confederacions hidrogràfiques, departaments de medi ambient de cada comunitat, etc.

Biorremediacion Investigación detalladaInvestigación detalladaInvestigación preliminarInvestigación detalladaInvestigación detalladaFase de investigaciónAnálisis de riesgos